Säännöt

Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden
opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n säännöt

1 §. Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden
yhdistys Delta ry ja kotipaikka Turun kaupunki.

2 §. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten
tieteiden opiskelijoiden etujen ajajana.

3 §. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä opintoretkiä, illanviettoja sekä matemaattisten
ja fysikaalisten tieteiden opetukseen liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä
opinto-ohjausta ja jatkokoulutustilaisuuksia. Lisäksi yhdistys avustaa voittoa tavoittelematta
matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoita opiskeluvälineiden hankinnassa. Yhdistys
on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 §. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi pääsee jokainen sellainen Turun
yliopistossa matemaattisia tai fysikaalisia tieteitä opiskeleva tai niistä kiinnostunut henkilö,
jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Hallitus pitää luetteloa jäsenistä.

5 §. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt matematiikan
ja eksaktien luonnontieteiden kehitystä tai erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäseneksi kutsutaan hallituksen esityksellä, joka hyväksytään
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä.

6 §. Varsinaisen jäsenen on suoritettava lukuvuosittain syyslukukauden alussa jäsenmaksu
tai kertakaikkinen jäsenmaksu. Kertakaikkisen jäsenmaksun suorittanut jäsen on ainaisjäsen.
Jäsenmaksujen suuruuksista päättää yhdistys kevätkokouksessaan. Kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksua. Ainaisjäsenen on ilmoittauduttava yhdistykselle lukuvuosittain.

7 §. Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tahi ilmoituksen yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen
kokous voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai
käyttäytynyt muuten yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen,
joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa lukuvuosittaisen maksamisen. Hallitus voi myös erottaa ainaisjäsenen, joka on kertakaikkisen jäsenmaksun suoritettuaan laiminlyönyt lukuvuosittaisen
ilmoittautumisensa kahtena peräkkäisenä lukuvuonna.

8 §. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja neljästä kahdeksaan (4—8) muuta
jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain sellaisia varsinaisia jäseniä tai ainaisjäseniä, jotka
opiskelevat Turun yliopistossa päävastuisena tieteenalanaan matemaattisia tai fysikaalisia tieteitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

9 §. Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri sekä taloudellisissa asioissa taloudenhoitaja, kukin yksin.

10 §. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tarkastettaviksi
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Koollekutsuminen on toimitettava, jos
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kaksikymmentä
(20) äänioikeutettua jäsentä kirjallisesti asiansa ilmoittaen sitä vaatii. Vaadittu
kokous on pidettävä viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen jättöpäivästä. Yhdistyksen
kokousta ei tule kuitenkaan pitää kesä-, heinä- eikä elokuussa, ellei hallitus toisin
päätä. Varsinaisesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen
kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla tai, jos se ei ole mahdollista, paikallisessa sanomalehdessä.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12 §. Yhdistys kokoontuu syyskokoukseensa marraskuussa ja kevätkokoukseensa helmikuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
2. Valitaan yhdistykselle seuraavaksi toimintakaudeksi hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri, taloudenhoitaja ja neljästä kahdeksaan (4—8) muuta jäsentä.
3. Valitaan yhdistykselle seuraavaksi toimintakaudeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille
henkilökohtaiset varamiehet.
4. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Päätetään edellisen toimintakauden toimintakertomuksen hyväksymisestä.
2. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen rahavarojen käytöstä ja
omaisuuden hoidosta edellisellä tilikaudella.
3. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintakauden
hallitukselle.
4. Päätetään varsinaisten jäsenten lukuvuotisen jäsenmaksun ja kertakaikkisen jäsenmaksun
suuruuksista.
5. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

13 §. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on lain ja sääntöjen mukaisesti koollekutsuttu.

14 §. Yhdistyksen kokouksissa saavat äänestää kaikki varsinaiset jäsenet ja ainaisjäsenet.
Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Päätöksen tekeminen asiassa, jota käsitellään
ensimmäistä kertaa, on lykättävä seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kaksi (2) äänioikeutettua
jäsentä sitä vaatii, ellei vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista
jäsenistä kannata asian kiireelliseksi julistamista. Ennestään esillä olleen asian uudelleen lykkäämiseen
vaaditaan yksinkertainen enemmistö. Äänestys on suoritettava lipuilla, jos vähintään
yksi (1) äänioikeutettu jäsen sitä vaatii.

15 §. Asiat päätetään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei
säännöissä toisin ole määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi
lippuäänestyksessä ja henkilövaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Jos henkilövaaleissa valittavia
on enemmän kuin yksi (1), on käytettävä seuraavanlaista suhteellista vaalitapaa. Jokainen
äänioikeutettu jäsen saa merkitä äänestyslippuunsa järjestyksessä enintään niin monen eri
ehdokkaan nimen, kuin on valittavia. Lipussa ensimmäisenä mainittu ehdokas saa yhden (1)
äänen, toinen puoli (1/2) ääntä, kolmas yhden kolmasosan (1/3) ääntä ja niin edelleen. Päätös
julkilausuman hyväksymisestä tai allekirjoitusten keräämisestä sellaiseen, rahankeräykseen
osallistumisesta tai yhdistyksen liittymisestä jäseneksi toiseen yhdistykseen voidaan tehdä
vain viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Tämä on julkilausumien hyväksymisen
osalta voimassa myös hallituksessa; muista edellä luetelluista asioista voi päättää
vain yhdistyksen kokous.

16 §. Kysymys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta käsitellään kahdessa (2) vähintään kahdeksan
(8) viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Pykälien 2, 3, 15, 16 ja 17 muuttamiseen
tarvitaan molemmissa kokouksissa viiden kuudesosan (5/6) enemmistö annetuista äänistä;
muiden pykälien muuttamiseen tarvitaan ensimmäisessä kokouksessa yksinkertainen ja toisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

17 §. Kysymys yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa (2) sitä varten koollekutsutussa
kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Lopettamispäätöksen tekemiseen
vaaditaan molemmissa kokouksissa viiden kuudesosan (5/6) enemmistö annetuista
äänistä.

18 §. Jos yhdistys purkautuu, sen omaisuus ja varat joutuvat viimeisen purkautumisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskeluolosuhteiden
parantamiseen ja opetuksen kehittämiseen.

19 §. Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)